AU-vandbehandling

Aqua Unique®-vandbehandling...

...kopi af Jordens magnetfelt​

Forståelse af de fysiske naturlove – en forudsætning for at kopiere teknologien

​Her er en kort beskrivelse af, hvad vi har lært ved at betragte de fysiske love, der gælder i naturen.

Livet på Jorden ville være umuligt, hvis det ikke var for nogle ”heldige sammentræf“, hvoraf de fleste stort set var ukendte helt frem til det 20. århundrede. Et par af disse ”sammentræf“ er:

 • ​Et magnetfelt og en atmosfære der tilsammen virker som et dobbelt skjold
 • ​Det naturlige vandkredsløb, som fornyr og renser Jordens vandforsyning - uden vandets ligevægt ødelægges.

Jordens magnetfelt

 • en af forudsætningerne for liv
 • en forudsætning for vand i ligevægt
 • udfordringer i at kopiere teknologien
 • Udviklingsforløbet af AU-vandbehandling

Funktionsprincipper i AU-vandbehandling

 • Vands naturlige ligevægt ødelægges – uddybende
 • Vands naturlige ligevægt genoprettes – uddybende
 • Kuldioxid (-CO2) forrykker vandets ligevægt
 • Fordele ved AU-behandlingen

Magnetfeltet - en af forudsætningerne for liv

Rummet er et farligt ”opholdssted” med dødbringende stråling og faretruende meteoroider. Alligevel lader det til, at vores blå planet kan flyve forholdsvis uskadt gennem denne galaktiske ”skydebane”. Hvordan kan det være? Det skyldes at Jorden er beskyttet af et forbløffende panser - et kraftigt magnetfelt og en specielt sammensat atmosfære.

Magnetfeltet virker som et beskyttende skjold, og beskytter os mod den strøm af ladede partikler (-elektroner og ioner), som Jorden hele tiden bombarderes med fra solen.

Dyr udnytter også Jordens magnetfelt. Vi kender det især fra trækfugle, der flyver sydpå om vinteren. De kan registrere magnetfeltets retning og navigere efter det. Det samme gælder også mange havdyr, fra laks til havskildpadder og sandsynligvis også hvaler. Vi mennesker bruger jo i høj grad også magnetfeltet, bl.a. til navigation.

Men hvad kan vi lære om magnetfeltet - i forbindelse med vandbehandling?

Magnetfeltet - en forudsætning for vand i ligevægt

I afsnittet ”Jordens magnetfelt – en forudsætning for vand i ligevægt ” siges:

 • ”Har du tænkt over, at vandet i dette vandkredsløb konstant er udsat for at den størst tænkelige trykforandring, og dermed ubalance, man overhovedet kan forestille sig?
 • Som illustrationen (Jordens vandkredsløb) viser, begynder trykforandringen allerede, når vandet som damp eller luftfugtighed stiger op i atmosfæren, danner dråber, og igen falder til jorden som regn.
 • Som nævnt ville denne proces normalt ødelægge vandets ligevægt fuldstændigt. Men det sker ikke - fordi vandmolekylerne konstant er under påvirkning/behandling af Jordens magnetfelt.
 • Denne ”magnetfelt behandling” er årsag til, at regnvand forbliver i ligevægt, og bevarer sin optimale opløsningsevne, og alle de andre gode egenskaber, som vand i ligevægt er kendt for.
 • Alle, der arbejder med dyr og planter ved, at regnvand i modsætning til vandværksvand, er meget bedre til at opløse og optage salte og mineraler, som er livsnødvendige for dyr og planter.”

Heldigvis råder tilfældighederne ikke, når det gælder ”Jordens magnetfelts” - beskyttende skjold mod ladede partikler fra rummet - og ”forudsætningen for at vand forbliver i ligevægt.”

Naturlovene er, også på disse områder, en garanti for stabilitet og fuldkommen forudsigelighed i mindste detalje.

Disse kendsgerninger lå blandt andet til grund for ønsket om at fremstille et vandbehandlingssystem, der kunne afhjælpe de mange problemer, som er en følge af den behandling vand udsættes for, i vores moderne samfund. Hvis det var muligt at kopiere disse naturlove i en vandbehandlingsteknologi, ville det være er godt skridt i miljømæssig- og økonomisk henseende.

Magnetfeltet - udfordringer i at kopiere teknologien​

Udviklingsforløbet - med at kopiere Jordens magnetfelts indflydelse på vandmolekyler - har været meget vanskelig. Det er ingen hemmelighed, at udfordringerne med at komme i mål, har været store. Det skyldes faktorer som:

 • ​Det ikke muligt at måle sig frem til virkningsgraden med kemiske analyser
 • ​Magnetfelters påvirkning af elektroner og ioner er ikke målbar
 • ​Vandmolekyler i naturens kredsløb er under indflydelse af Jordens magnetfelt i meget lang tid.

Det - at virkningsgraden ikke kan måles i en kemisk analyse – har været en af de store udfordringer. Hvis det, som tilfældet er ved en almindelig vandanalyse, havde været muligt at måle sig frem til resultatet, ville der have været et utal af vandbehandlings produkter på markedet, med en høj virkningsgrad.

For at illustrere det, er her to målbare eksempler:

 • Et enkelt lille salt-korn tilsættes et glas vand:
  ​Resultat – det kan straks måles i en kemisk vandanalyse
 • Et ur får nyt batteri:
 • Resultat – det går straks rigtigt igen.

​Udviklingsforløbet af AU-vandbehandling

I modsætning, til de to målbare eksempler, påvirker magnetfelter kun ladede partikler (-elektroner og ioner). Behandlingen tilfører eller fjerner ikke noget fra vandet, (vandets indhold af salte og mineraler er fortsat det samme).

Derfor, er det ikke muligt at måle sig frem til behandlingsresultatet med en kemiske vandanalyse. Da magnetfelter har en altafgørende effekt på ladningerne i vandmolekylernes elektroner og ioner, måtte forskerne, ud fra kendte naturlove og viden om magnetfelters påvirkning af ladede partikler, forsøge sig frem efter bedste evne og overbevisning.

For at fremskynde udviklingsarbejdet, fik forskellige universiteter til opgave at udføre specifik forskning, hver på deres specialområde. Disse forskningsresultater blev derefter sammenholdt og vurderet.

 • En af de store udfordringer var: - ”Vandmolekyler i naturens kredsløb er under indflydelse af Jordens magnetfelt i meget lang tid.”
 • Magnetfelterne i AU-behandleren, skulle udvirke det samme på fx 30 centimeter, som naturen havde mange kilometer og dage til.

Til evalueringen af forskningsresultaterne, samarbejdede et team af forskere med speciale i fysik og kemi. Det drejede sig bl.a. om hvordan naturlove, med indvirkning på vands egenskaber, bedst kunne anvendes i konstruktionen af behandlerne, der helst skulle være så korte som muligt, af installationstekniske årsager.​

Først derefter blev der lavet magnetfeltkonstruktioner i et utal af ”prototyper”. Efterfølgende blev de afprøvet på forskellig vis, både i testopstillinger og praktiske forsøg.

For at evaluere udviklingsforløbet, blev resultaterne i de mange forsøg løbende sammenlignet. Der blev typisk fokuseret på ændringer i kalkaflejringer, kalkstruktur og mængde fx i varmespiraler, rør mv.

Et andet af kontrolparametrene, var krystallationstest. Behandlet- og ubehandlet vand blev hældt op i Petriskåle og inddampet, og derpå anbragt under mikroskop. Her kunne man tydeligt studere krystalstrukturerne, fra henholdsvis behandlet- og ubehandlet vand.

Under de indledende studier, blev der i krystallationstest med nyfaldet regnvand og kildevand observeret de karakteristiske pladeformede vaterit-krystaller.

Citat fra en af rapporterne: ”På frisk nyfaldet regnvand har magnetfeltbehandlingen ikke vist nogen virkning. Det blev også fastslået, at regnvand indeholder lige så mange pladeformede vaterit-krystaller, som vand efter magnetbehandling. Man mener at regndråberne på vej til jorden underkastes/bliver udsat for en slags naturlig behandling af de magnetiske og elektriske felter”.

Den ”pladeformede krystalform” viste sig at være et værdifuldt parameter i udviklingsarbejdet med at finde den bedste magnetfeltopbygning.”

Først herefter vidste forskerne, hvad den bedste magnetfeltopbygning i behandlerne var. Det var med stor tilfredshed og stolthed, man endelig kunne sige: - Målet - at kopiere ”Jordens magnetfelts indvirkning på vand” – lykkedes.

​Funktionsprincipper i AU-behandlingen

 • Vands naturlige ligevægt ødelægges – uddybende
 • Vands naturlige ligevægt genoprettes – uddybende
 • Kuldioxid (-CO2) forrykker vandets ligevægt
 • Fordele der skyldes magnetfeltteknologien

De foregående afsnit er medtaget for give et billede af: ”Målsætning – Udviklingsforløb og Resultat”.

Den uddybende forklaring af funktionen er meget kompleks. Det er en kombination flere naturlove og funktionsprincipper, herunder udnyttelsen af ”Lorenz kraften,” partikel spin og ”magnetfelters indvirkning på ladede partiklers bevægelser i et homogent magnetfelt” mv. Denne knowhow forbliver naturligvis hos os.

Som beskrevet, er magnetfelterne i AU-vandbehandlerne konstrueret og opbygget, så de påvirker/behandler vandmolekylerne på samme måde, som Jordens magnetfelt påvirker/behandler vandmolekyler, både i vanddamp og regndråber på deres vej gennem atmosfæren.

I de næste afsnit uddybes nogle problemstillinger og funktionsprincipper - og hvorfor netop disse er vigtige - når det drejer sig om vandbehandling.

Vands naturlige ligevægt ødelægges – uddybende

Når grundvand hentes op fra undergrunden, iltes og filtreres, eller når vand fra søer, åer og reservoirer pumpes til anvendelsesstedet fx boligkompleks, vandingsanlæg eller dyreopdræt, udsættes det for en kraftig trykforandring. Ofte påvirkes det også af atmosfærens ilt. Disse forhold i forening ændrer vandets naturlige molekylestruktur, og medfører at opløsnings- og optagelsesevnen samt iltbalancen forringes kraftigt.

Dette skyldes flere faktorer; herunder at, vand der er i forbindelse med luft, indgår i en række kemiske ligevægte, bl.a. luftens kuldioxid (-CO2), som kan opløses i vand. Hertil kommer det forhold, som er kendt fra klassisk vandforskning, at - vand har tendens til at omslutte fremmedstoffer.

Almindeligt vandværksvand indeholder en stor mængde fremmedstoffer, først og fremmest i form af opløste salte og ioner, men også uopløste faste partikler, typisk af størrelsesorden 100.000 pr. milliliter eller 100.000.000 (100 millioner) pr. liter vand - usynligt for det menneskelige øje.

En stor del af disse fremmedstoffer, der betegnes som ”mikropartikler”, er positivt ladet. Disse tiltrækkes af de negativt ladede vandmolekyler, som omslutter dem i en vandkappe/klump af løst bundne vandmolekyler (-H2O), - et såkaldt ”vandmolekylekompleks”. Illustreret i (Fig. 1a).

Dette faktum betyder, at et glas vand indeholder ca. 30 millioner mikropartikler. En stor del af disse vil danne kolloider/mikropartikelklynger, som ved stuetemperatur omsluttes af ca. 100 vandmolekyler.

Derfor består et glas vand af millioner af vandmolekylekomplekser / vandklynger – eller vandklumper. Derfor er opløsnings- og optagelsesevnen er kraftigt forringet. Det samme er tilfældet for og iltbalancen. Illustreret i (Fig 1b og 1c).

Ud over at vandmolekylekomplekset reducerer vandets overflade (areal), forhindrer det ionerne i at bevæge sig frit og uhæmmet. Ionerne er derfor afskåret fra at danne kolloider af små mikropartikler. Det medfører igen, at de kolloidpartikler, der kan bære en elektrisk ladning, er afskåret fra at indgå kemiske reaktioner. Vandet er så at sige blevet inaktivt da det, på grund af bindingskræfterne, har mistet en meget stor del af dets overflade og opløsningsevne. Hertil kommer det energitab, der opstår ved, at ilten er kemisk bundet i inaktive molekylebindinger.

Vandets naturlige ligevægt (-CO2 balance) er ødelagt, og årsagen til kalkbelægninger, metalafgivelse og forøget sæbe- og kemikalieforbrug.

Fig. 1a: Vandmolekylekompleks omslutter mikropartikeler (størrelsesforhold 1:25.000.000)

Fig. 1b: Et glas vand består af mange millioner vandmolekylekomplekser

(illustration af dråbestørrelse - uden AU-behandling)

Fig. 1c: Meget stor dråbestørrelse og overfladespænding.

Opløsningsevne og ligevægt er ødelagt

​Vands naturlige ligevægt genoprettes – uddybende

I modsætning til Jordens magnetfelt – der magnetfeltbehandler regnvandet i timevis - kan AU-behandlingen kun udføres på brøkdele af sekunder, når vandet passere magnetfelterne i behandleren.

For at løse denne udfordring, fandt forskerne frem til, at nogle af de omtalte processer kan fremskyndes, når magnetfelterne er opbygget på en sådan måde, at passagen gennem dem sker i frekvenser, som harmonerer med vandmolekylekompleksets indre vibrationsfrekvenser.

Den derved opståede resonans, vil føre til en forstærkning i nogle af disse vandkompleksers indre vibrationer, og medføre en sprængning/opløsning af disse. Illustreret i (Fig. 2a).

Herved brydes bindingskræfterne – dråbestørrelsen formindskes, som igen medfører at vandets overflade/areal og fordelingsevne øges kraftigt. Nu er vandet i naturlig ligevægt - og opløsningsevnen optimal – ligesom som naturligt regnvand. Illustreret i (Fig. 2b).

Fig. 2a: Resonansfrekvenserne sprænger

vandmolekylekomplekset, mikropartiklet frigives

(størrelsesforhold 1:25.000.000.)

Fig. 2b: Meget lille dråbestørrelse. Stor overflade og

opløsningsevne (ses i regn- og AU-magnetfelt behandlet vand)

AU-behandlingen genopretter samtidig vandets ubalancer, ved at påvirke dets iltforbindelser, uanset i hvilken molekylær bundet form, herunder kuldioxid, ilten end befinder sig i. Vi betegner det som iltaktivering, fordi iltmolekylet (-O2) er magnetisk påvirkeligt.

Det indebærer at den ilt, der er bundet i forskellige molekylære bindinger frigøres, da magnetfelterne virker som katalysator i disse processer.

Vand (-H2O) er dissocieret i brint- og ilt ioner. AU-behandlingen vil derfor dissociere vandmolekylerne i positive og negative ioner, og påvirke dissociationsgraden. Ved at dehydrere ionerne/mikropartiklerne (Fig. 2a), tilvejebringes nu muligheden for at påvirke ionernes positive og negativer ladninger i den ønskede retning og hastighed.

De efterfølgende katalytiske processer vil forbedre optagelsen af salte og mineraler i vandet. Dette er en stor fordel, når vand opvarmes eller tilsættes smags- og aromastoffer, og ikke mindst ved at forbedre optagelse af gødnings- og næringsstoffer i gartneri, landbrug og kvægavl mv. (se besparelser Landbrug, Gartneri & Golf)

Hertil kommer, at kombinationen af de ovennævnte molekylære ændringer forbedrer emulgering og biologiske processer. De fremmer separation af partikler, faste stoffer, olie mv. (se Offshore).

For at belyse hvor lidt der skal til, for at ændre og ødelægge vandets naturlige ligevægt, er her en kemikers forklaring i artiklen i Vandposten: Kuldioxid (-CO2) forrykker vandets ligevægt.

​Kuldioxid (-CO2) forrykker vandets ligevægt

Uddrag fra artikel i medlemsbladet:

”Foreninger af Vandværker i Danmark”, Vandposten nr. 144 side 42-43, maj 2004.

Af kemiingeniør Dorte Schmieg Toft:​

”Hvis vandet har et højt indhold af aggressivt CO2 vil pH-værdien være lav (under 7). Når denne CO2 ”damper af” f.eks. under vandbehandlingen, under tapning eller under transport (-trykforandringer) vil pH værdien stige.

Selv meget små udsving i indholdet af CO2 vil påvirke pH værdien, og selvom dette

umiddelbart kan virke meget harmløst, bliver det straks mere problematisk, når man ved, at der ved en øget pH-værdi vil ske en øget udfældning af kalk i vandet.

I undergrunden findes det såkaldte karbonatsystem, der er en af de vigtigste pH regulerende processer i grundvandet. De kemiske reaktioner, der sker her, hænger meget nøje sammen og har stor betydning for kvaliteten af det vand, der hentes op og benyttes til drikkevand.

Når der på vandværket udluftes for at fjerne CO2 fra vandet, påvirkes hele denne fine kemiske balance.

Når CO2 fjernes fra vandet, øges pH-værdien og der opnås kalkfældende vand, hvilket i et vist omfang er ønskeligt for at beskytte mod afsmitning af f.eks. tungmetaller fra ledningsnettet. I større omfang er det meget generende, idet kalken kan sætte sig i rørsystemer, filtersystemer, ledningsnet osv. og give anledninger til meget store problemer med ledningsbrud, stoppede filtre osv.”

Ovennævnte fakta belyser, at AU-behandling af alt vand, også blødgjort, er en værdifuld økonomisk- og miljømæssig gevinst.

​Fordele ved AU-behandlingen​

 • Nedsætter vandets overfladespænding, dråbestørrelse og areal. Det øger vandets opløsningsevne, og sikrer at de opløste salte og mineraler forbliver opløst. Dette medfører at optagelsen af næringsstoffer hos mennesker, planter og dyr og forbedres.
 • Tilsvarende gælder også for biologiske emulsioner, sæbe-, kemikalie- og energiforbrug mv.
 • Desuden genoprettes og stabiliseres vandets oprindelige egenskaber, ved at ilten aktiveres og kuldioxiden i vandet passiviseres. Det er er guld værd, især i vvs-installationer, fordi det medfører, at vandet forbliver i naturlig ligevægt.
 • Dette bevirker at der opbygges et naturligt beskyttende oxidlag, som forebygger metalafgivelse og korrosion. Da eksisterende kalkbelægninger ydermere opløses, og nye forhindres, elimineres også muligheden for bakterievækst, som for eksempel Legionella.

​Lav din egen ”passiviseringstest”

Passivisering af kuldioxid

Læs mere: Besparelser & Fordele

Her på hjemmeside kan du læse - hvorfor og hvordan - denne bæredygtige metode, i økonomi og resultater, overgår andre vandbehandlingsmetoder.

Søger du mere viden til en anden problemstilling?

Få oversigt over produkter eller behandlinger, der tilbydes i forbindelse med os eller vores samarbejdspartnere.

Danmark

Aqua Unique

Neptunvej 2, DK-8723 Løsning

Tel.: (+45) 7589 9999
E-mail: info@aquaunique.com


CVR: 42764515

​Tyskland

HES GmbH

Henleinstraße 14, D-78083 Dauchingen

​Tel.: (+49) 7720/9547-0

​E-mail: info@hes-gmbh.de

Unique Water technology

Kontakt os på telefon

+45 7589 9999

Gå til kontaktsiden