Fakta om vand

Vand - forudsætningen for alt liv...

...skal behandles på naturens egne betingelser

Vand er i konstant forandring

Af alle væsker, har vand den største opløsningsevne, og derfor velegnet til at optage og videreføre de kemiske forbindelser, som er livsvigtige for mennesker, dyr og planter.

Uanset hvad vand anvendes til, er her et par grunde til at det skal ”behandles på naturens egne betingelser”:

Vand - den livsopretholdende væske

 • Vands naturlige molekylestruktur
 • Molekylestrukturen kan ødelægges
 • Molekylestrukturen kan genoprettes
 • Sundt drikkevand – ikke kemisk rensning
 • Den irriterende - eller livsvigtige kalk
 • Iltaktivering - vitaliserende virkning
 • AU-behandlet vandværksvand -
 • et godt alternativ til vand på flasker

Vand - den livsopretholdende væske

Vores fysiske liv afhænger imidlertid ikke bare af, at vi er omgivet af en atmosfære med den rette sammensætning af luftarter, men også af at vi har vand, vand i dets normale flydende form - og masser af det.

I denne henseende er Jorden enestående blandt alle planeterne. Den enorme vandmængde i verdenshavene danner grundlag for regnens kredsløb, som er en betingelse for planternes vækst. Desuden er verdenshavene med til at modvirke pludselige temperatursvingninger.

Uden verdenshavene ville et andet kredsløb - kredsløbet mellem ilt og kuldioxid - heller ikke kunne fungere.

Dyr og mennesker optager ilt, mens planter optager kuldioxid. Havene optager og afgiver milliarder af tons kuldioxid, sådan at den frigjorte mængde til enhver tid svarer til hvad der skal bruges. Som bekendt er havene desuden rige på mineraler og på dyreliv.

Vand er en enestående, ja, næsten "mirakuløs“ væske. Af alle væsker har det den største evne til at opløse andre stoffer, og derfor er det velegnet til at optage og videreføre de kemiske forbindelser, som plantelivet afhænger af.

Når vandet siver ned gennem jorden, opløser det samtidig de stoffer i jorden, som er med til at opretholde livet. Disse næringsstoffer fører vandet videre til planterne og ud i deres forskellige dele.

Vand er hovedbestanddelen i blodet, som hos mennesker og dyr fører livsvigtige næringsstoffer rundt til legemets celler. I øvrigt udgør vand omkring 70 procent af vores legeme.

Vand er det eneste stof på jorden som findes i tre tilstandsformer - i fast form (is), i flydende form (vand) og i luft form (damp).

Det er også bemærkelsesværdigt at vand bevarer sin flydende form ved de fleste normale temperaturer. Hvis det fordampede hurtigere end det gør, ville regnen ikke kunne nå at sive ned gennem jorden, og samtidig opløse de forskellige mineraler og føre dem videre ud i planterne. Væksterne ville alt for hurtigt miste deres fugtighed, og store arealer ville blive til ørkener.

Hvis vandets kogepunkt var ret meget lavere end det er, ville vi risikere at blodet kom i kog når vi opholdt os ude i stærk sol. Og hvis vandet alt for hurtigt frøs og ændrede sig til fast form, ville nedbøren i form at regn blive minimal, og planterne ville gå ud.

Vand har også den egenskab, at det udvider sig lidt når det fryser til is. Det bevirker at isen flyder oven på vandet, i stedet for at synke til bunds. Hvis ikke det var sådan, ville søer og andre store vandsamlinger blive bundfrosne, til stor skade for livet deri og for os.

Den omstændighed at vandet udvider sig når det fryser til is, har også betydning for dannelsen af opdyrkelig jord; når spalter og revner i klipper fyldes med vand, og dette fryser til is, bevirker udvidelsen at klipperne nedbrydes til mindre partikler, som efterhånden bliver til frugtbar jord - og uden at mennesker behøver at røre en finger.

Vands naturlige molekylestruktur

Vands fysiske egenskaber hæver det højt over den store mængde af sammenlignelige substanser.

Den molekylære struktur af vand blev beskrevet i 1933 af J. D. Bernal og R. H. Fowler – en teori som stadig er anerkendt. Ifølge J. D. Bernal og R. H. Fowler består flydende vand af is-lignende sammenflettede vandmolekyler – en såkaldt klynge/cluster

Fig. 1. Skematisk fremstilling af klynger i flydende vand

Vand er et perfekt opløsningsmiddel på grund af dets polaritet. Et vandmolekyle (-H2O) består af to brintatomer (-H) kovalent bundet til et iltatom (-O). I kovalente bindinger deles atomerne om elektronerne, og i vand er denne deling ikke symmetrisk. Iltatomet tiltrækker elektronerne kraftigere end brintatomerne, hvilket giver vand sin asymmetriske opbygning.

Vandmolekylet er derfor en dipol (Fig. 2), da molekylet har en negativ ladet del, iltatomet - og en tilsvarende positiv ladet del, brintatomerne. Det kan sammenlignes med en magnet, der har en pluspol og en minuspol.

De positivt ladede regioner i et vandmolekyle, vil tiltrække de negative ladede regioner i andre vandmolekyler. Denne tiltrækning, er kendt som brintbinding.

Brintbindingerne giver vandet en stor sammenhængsevne, og derfor også stor overfladespænding. Dette ses tydeligt, når små mængder anbringes på en overflade, der ikke kan opløses. Vandet samler sig i dråber.

Denne særlige struktur medvirker til en mere effektiv transport af opløste salte og mineraler, og giver vandet ekstra stabilitet.

Vand som opløsningsmiddel

Når en forbindelse i ionform eller polærform blandes med vand, bliver den omgivet af vandmolekyler. Deres relativt ringe størrelse, tillader at mange løst bundne vandmolekyler samler sig med deres negativ ladede ender, op mod de positivt ladede dele af stoffet/mikropartiklet (Fig. 3), og omslutter det i en vandkappe – et såkaldt vandmolekylekompleks.

Fig. 2: Vandmolekyle som dipol

Fig. 3: Mikropartikel omsluttet af et vandmolekylekompleks

Molekylestrukturen kan ødelægges

Når vand udsættes for en trykforandring, ændres vandets ligevægt, som også betegnes (-CO2) balancen.

Dette er tilfældet når grundvand pumpes op fra undergrunden, iltes og filtreres, og efterfølgende pumpes til anvendelsesstedet - som kunne være et vandingsanlæg, dyreopdræt, levnedsmiddelindustri, bolig eller boligkompleks.

Trykforandringen påvirker iltbalancen, og forringer derved vandets opløsnings- og optagelsesevne.

Læs uddybende forklaring:

Vands naturlige ligevægt ødelægges – uddybende


Molekylestrukturen kan genoprettes

I vores AU-behandlere har vi integreret en ny iltbehandlingsteknologi, der genoprettes og stabiliserer vandets oprindelige egenskaber.

Behandlingen medfører, at vandet efterfølgende forbliver i naturlig ligevægt. Det indebærer at overfladespænding nedsættes, og vandets evne til at opløse salte og mineraler forbedres væsentligt.

Denne teknologi, er ganske enkelt en kopi af naturens måde at gøre det på. Metoden er beskrevet i menuen:

Hvad er vandbehandling på ”Naturens egne betingelser.”

I afsnittet ”Jordens magnetfelt – en forudsætning for vand i ligevægt” står der:

 • ”Har du tænkt over, at vandet i dette vandkredsløb konstant er udsat for den størst tænkelige trykforandring, og dermed ubalance, man overhovedet kan forestille sig.
 • Som illustrationen (Jordens vandkredsløb) viser, begynder trykforandringen allerede, når vandet som damp eller luftfugtighed stiger op i atmosfæren, danner dråber, og igen falder til jorden som regn.
 • Som nævnt ville denne proces normalt ødelægge vandets ligevægt fuldstændigt. Men det sker ikke - fordi vandmolekylerne konstant er under påvirkning/behandling af Jordens magnetfelt.
 • Denne ”magnetfelt behandling” er årsag til, at regnvand forbliver i ligevægt og bevarer sin optimale opløsningsevne og alle de andre gode egenskaber, som vand i ligevægt er kendt for.
 • Alle, der arbejder med dyr og planter ved, at regnvand i modsætning til vandværksvand, er meget bedre til at opløse og optage salte og mineraler, som er livsnødvendige for dyr og planter.”

Læs uddybende forklaring:

Vands naturlige ligevægt genoprettes – uddybende

Sundt drikkevand – ikke kemisk rensning​

I Danmark er grundvandet en af vores allervigtigste ressourcer. Adgangen til rent vand er af afgørende betydning for mennesker og dyr.

Det har også stor indflydelse på sundheden og udviklingen i ethvert samfund. Vi har alle brug for vand. Vi bruger det til at: drikke, bade i, rengøring og tusind andre ting. Vandet er en uundværlig del af vores liv.

Vand skal ikke renses for at blive til drikkevand. Drikkevand skal i sig selv være rent vand – det er også politisk vedtaget. Derfor bliver der også værnet om denne livsvigtige ressource.

Frem til juli 2016 var det - af sundhedsmæssige årsager - forbudt at drikke og anvende blødgjort vand til fødevarer og badning. Denne bestemmelse er dog ændret, pga. pres fra forskellige interessegrupper.

Den irriterende - eller livsvigtige kalk

Drikkevand indeholder mange opløste salte og mineraler. Disse såkaldte "hårdhedssalte" er uundværlige for legemets livsprocesser, bl.a. stofskiftet. Derfor bør disse salte ikke fjernes fra vandet, i et forsøg på at blive kalkproblemerne kvit.​

Kalk eller Calcium, er det mineral, der findes allermest af i kroppen. En normal voksen person indeholder cirka ét kilo calcium, hvoraf de 99 procent er bundet i knoglerne. Den sidste ene procent af calciumbeholdningen har mange vigtige funktioner i resten af kroppen.

Dette er blot et af de mange mineraler naturligt grundvand indeholder, så hvorfor gøre alt for at fjerne det.

Her på hjemmesiden findes mange anvisninger for, hvordan du løser dine kalkproblemer effektivt, og samtidig bevarer vandets livsvigtige salte og mineraler.

Iltaktivering – Vitaliserende virkning

Sidst men ikke mindst har iltaktivering med AU-behandling en positiv indflydelse på drikkevandets kvalitet.

Drikkevandets lange rejse begynder, når det pumpes op fra undergrunden, behandles på vandværket, og efterfølgende pumpes mange kilometer gennem lange rørsystemer frem til forbrugerne. Undervejs udsættes vandet for mange kraftige trykforandringer, og mister meget af sin naturlige vitalitet.

Ved at aktivere vandets iltmolekyler, sætter AU behandlingen nye vitaliserende kræfter i gang. Det giver vandet fornyet friskhed - forøger dets opløsningsevne, så alt hvad vi indtager udnyttes bedre i kroppen.

Magnetfelternes påvirkning af vandets iltbindinger, forfrisker smag og øger dets evne til at optage livsvigtige salte og mineraler. Ved at genskabe vandets oprindelige egenskaber har behandlingen en positiv indflydelse på drikkevandets kvalitet. AU-behandlerne fungerer uden strøm og er vedligeholdelsesfri.

Du kan lave din egen vitaliserings-test med vand, i stedet for rødvin.

Læs her:

Smagstest med Eva Solo Catalyzer.pdf

Nyd den gode følelse af frisk og sundt drikkevand, behandlet på - naturens egen behandlingsmetode - og ikke mindst uden kemiske tilsætningsstoffer!​

AU-behandlet vandværksvand - et godt alternativ til vand på flasker

De færreste tænker ikke over, at en liter flaskevand koster op til mange hundrede gange mere, end en liter - lige så velsmagende vandværksvand. (1.000 liter koster mellem 15-20 kroner).

Vand til vanvittige priser.pdf

Bevidstheden om økologisk balance og bæredygtighed, er heldigvis en fortaler for godt vandværksvand. Selv med genbrugsflasker, forbruges en stor mængde energi, både ved transport og rengøring af flaskerne. Vandværksvand har den fordel at det ikke belaster CO2regnskabet.

Søger du mere viden til en anden problemstilling?

Få oversigt over produkter eller behandlinger, der tilbydes i forbindelse med os eller vores samarbejdspartnere.

Danmark

Aqua Unique

Neptunvej 2, DK-8723 Løsning

Tel.: (+45) 7589 9999
E-mail: info@aquaunique.com


CVR: 42764515

​Tyskland

HES GmbH

Henleinstraße 14, D-78083 Dauchingen

​Tel.: (+49) 7720/9547-0

​E-mail: info@hes-gmbh.de

Unique Water technology

Kontakt os på telefon

+45 7589 9999

Gå til kontaktsiden