Kalk & Forbyggelse

Kalk- og belægningsproblemer er menneskeskabte...

...Vand i ​ uligevægt er årsagen

AU-behandlingen genopretter vandets naturlige ligevægt

Mange er af den opfattelse, at kalk skal fjernes fra vandet. De glemmer, at vand indeholder mange opløste salte og mineraler, som er uundværlige for legemets livsprocesser, bl.a. stofskiftet.

Derfor bør disse salte ikke fjernes fra vandet, i et forsøg på at blive kalkproblemerne kvit. Udfordringen, er at finde den behandlingsmetode, der er mest velegnet til de enkelte formål. Der er altid fordele og ulemper ved enhver behandlingsmetode.​​

Kalkproblemer løses forskelligt

 • Årsagen til kalkproblemer
 • Industrien – kemisk vandbehandling afsaltning
 • Drikke- og brugsvand
 • Ved blødgøring, skabes andre problemer
 • AU-behandling – den miljøvenlige løsning på kalkproblemer
 • Kalk udfældes på faste partikler
 • Løsningen på kalkproblemer - teoretisk illustreret
 • Løsningen på kalkproblemer – vist i praksis
 • Eksempler på det virker i praksis

Årsagen til kalkproblemer

 • ​I naturen er der ingen kalkproblemer, da vandet i er i balance – i såkaldt ligevægt. Det gælder uanset om det befinder sig i søer, kilder eller undergrunden.
 • ​Årsagen hertil ligger i, at regnvandets iltmolekyler på vej til jorden, er påvirket/behandlet af jordens magnetfelt. Derfor er regnvand i naturlig ligevægt (-CO2 neutralt).
 • ​Men, så snart vand transporteres og anvendes, ændres dets tryk og/eller temperatur. Dette er tilfældet, når grundvand pumpes op fra undergrunden, behandles på vandværket, og efterfølgende pumpes mange kilometer gennem lange rørsystemer, frem til forbrugerne. Undervejs udsættes vandet for mange kraftige trykforandringer, og det mister sin naturlige ligevægt.
 • ​Dette starter en naturlig kemisk reaktion. Trykændringen medfører, at vandets opløsningsevne forringes. Vandets kuldioxid CO2 frigøres, og da vandets indhold af kalk er bundet til kuldioxiden, udfældes kalken og kalkproblemerne er en realitet.

​I Menuen ”Naturens vandbehandling” foreslås følgende:

”Lav din egen ”Trykforandrings test” – og se hvad der sker når vand mister ligevægten

Når vand fryser til is, udsættes det for en trykforandring. Tag fx en 1½ ltr. klar plastflaske og fyld den ¾ fuld. Læg den i en fryser, til den er bundfrosset.

Efter optøning vil der være lidt bundfald, som stammer fra vandets indhold af salte og mineraler. Mængden er afhængig af vandkvaliteten, og af hvor meget der allerede er udfældet undervejs fra grundvand til dit tapsted. (du kan også udføre testen ved at tø 1½ liter isterninger op i en klar glaskande)

Forsøget illustrerer de beskrevne fordele, som opnås, når vand forbliver i ligevægt. Det får du med en AU-vandbehandler.”

Læs mere på:

Naturens metode

Industrien – kemisk vandbehandling afsaltning

Blødgøring - kemisk vandbehandling - har i årtier været anvendt til behandling af procesvand i industrien.

Fødevareindustrier, som slagterier, mejerier, forædlingsvirksomheder, proteinfabrikker med videre, har alle behov for procesvand af særlig kvalitet.

Når blødgøring ikke er en godt nok, kan der fx. anvendes demineraliseret vand. Anlæg til dette formål fremstiller afsaltet vand ved hjælp af ionbytterteknologi. Det anvendes bl.a. på hospitaler, laboratorier samt i industrien til fremstilling af procesvand, vand til damp- og hedtvandskedler og kølevand. Der findes også andre metoder, til at fjerne vandets indhold af salte og mineraler. Disse former for vandbehandling betegnes som ”Teknisk Vand”, der ikke klassificeres som drikkevand.

Fælles for disse behandlingsmetoder er, at anlæggene passes og overvåges professionelt.​

Drikke- og brugsvand

Indtil juli 2016, var det af sundhedsmæssige årsager ikke tilladt at anvende blødgjort vand i drikke- og brugsvandsinstallationer, men det er nu blevet tilladt.

De færreste er klar over, at omkring 90 % af alle kalkproblemer kan løses med en miljøvenlig AU-behandling.

​I nogle vandkvaliteter vil en kombination af blødgøring og AU-behandling være en god løsning, men i størstedelen af Danmark vil en AU-behandling være tilstrækkelig.

Men fagfolk advarer: ”Der er altid en bagside på en medalje – også med blødgøringsanlæg.”​​

Ved blødgøring, skabes andre problemer

Følgende to citater er uddrag fra fagbladet: Installatør 23.05.2018,

artiklen: Blødgøringsanlæg kan skade drikkevandet

Citat i uddrag: DTU Miljø, Hans-Jørgen Albrechtsen

”Mange af de blødgøringsanlæg, der bliver installeret i private hjem, fjerner gavnlige mineraler fra vandet, og skal vedligeholdes jævnligt, hvis de ikke skal ende som levende bakteriebomber og tilføre uønskede kemikalier i vandet, advarer professor ved DTU Miljø, Hans-Jørgen Albrechtsen”.

Citat i uddrag: Birger T. Christiansen, fra installatørernes brancheorganisation, Tekniq

”Det er et godt argument, at man slipper for at gøre så meget rent på badeværelset, mens ulemperne er meget tekniske at forklare”, siger Birger T. Christiansen til politiken.dk.

”Han advarer imod, at rør kan korrodere, hvis mængden af kalk i vandet er for lavt.

Hvis rør korroderer, kan de frigive metaller fra rørene til vandet. Og hvis vandet fra vandværket ændrer sig, så er det op til ejeren selv at sørge for, at anlægget bliver justeret rigtigt”, siger Birger T. Christiansen.

At vælge AU-behandling ”Naturens egen vandbehandlingsmetode” eller blødgøring, og efterfølgende en AU-behandling er naturligvis en privat sag. Men, vi opfordrer den enkelte forbruger til selv at undersøge og sammenligne fordele og ulemper, ved de forskellige vandbehandlingsmetoder der er på markedet.

Der kan læses mere i menuerne: Blødgøring og/eller MV og FAQ

AU-behandling – den miljøvenlige løsning på kalkproblemer

Som tidligere beskrevet udvirker AU-behandlingen, at vandet bringes i naturlig ligevægt.

I denne tilstand eksisterer kalkproblemer ikke. Først når vandets ligevægt forrykkes begynder kalkudfældningen. Når vand opvarmes til 50-60 °C og derover, er trykændringen så stor, at ligevægten ødelægges og kalken udfældes.

Trykforandring kan tydeligt iagttages i en gryde. Ved de 50-60 °C dannes små bobler, som skyldes at vandets kuldioxid CO2 frigøres. Da vandets indhold af kalk er bundet til kuldioxiden, udfældes kalken. Denne naturlov kan ikke ændres.

Da vand anvendes til mange formål, hvor trykændringer er uundgåelige, kan det ikke undgås at kalken i de tilfælde udfældes. Men AU-behandlingen, kan i langt de fleste tilfælde medvirke til, at kalkproblemerne afhjælpes på en miljømæssig måde.

Selv i fødevareindustrien, hvor der anvendes skoldhedt vand, er AU-behandlingen mange steder en acceptabel løsning.

Se: Besparelser & Fordele

Det skal ikke forstås på den måde at kalken ikke udfældes; men, at den udfældede kalk ændrer struktur og ikke skaber problemer i vvs-installationen. Her er forklaringen:

Løsningen på kalkproblemer - teoretisk illustreret

For at illustrere et af funktionsprincipperne i Aqua Unique® vandbehandling, vises her tre skitser, udarbejdet af den anerkendte tyske fysiker, Prof. Dr. Klaus J. Kronenberg.

Årsagen til kalkproblemer

For at illustrere nogle af de grundlæggende funktionsprincipper i AU-vandbehandlingen, vises her tre skitser (tænkt forstørrelse 25 millioner gange). Skitserne viser forløbet af de grundlæggende processer - for effektiv forebyggelse af kalkbelægninger.

Når ubehandlet vand fordamper, eller udsættes for tryk- eller temperaturforandring, aflejres kalken som hårde og fastsiddende kalkkrystaller. Disse krystaller kræver faste overflader, for at kunne påbegynde krystalvækst. Sådanne faste overflader findes f.eks. i rør, ventiler og på varmeflader.

Mikropartikler, der i stort antal findes i vand, kunne have udgjort disse faste overflader. Disse er nødvendige, for at CaCO3 (kalk) molekylerne kan påbegynde krystaldannelse, og efterfølgende danne de karakteristiske runde pladeformede vaterit-kalkkrystaller. Denne krystalstruktur kendes også, fra ”naturens egen vandbehandling”, i nyfaldet regnvand og kildevæld.

Fig. 1 – Derfor opstår kalkbelægninger

Fra klassisk vandforskning ved man, at vand har tendens til at omslutte ioner og mikropartikler med et kompleks af løst bundne vandmolekyler.

Dette kompleks af ca. 100 løst bundne vandmolekyler (Fig. 1), forhindrer mikropartiklet som brugbart krystallationskim for kalkmolekylerne (-CaCO3,), der i stedet udfældes på f.eks. rør og varmelegemer.​

Fig 1: Mikropartikel omsluttet af et vandmolekylekompleks. Begyndende dendrittisk krystallation af kalk på rørflader

​Fig. 2. - Ændring af vandmolekylestrukturen

Når vandet løber gennem AU-behandleren, passerer det et større antal magnetiske nord-og sydpoler. Magnetfelterne er konstrueret og opbygget på en sådan måde, at en række af processer sættes i gang. Nogle af processerne påvirker balancen i vandmolekylerne, hvilket medfører at ioner og mikropartikler dehydreres og frigøres, og andre, at vandets naturlige ligevægt genoprettes og stabiliseres.

For at fremskynde nogle af processerne, er magnetfelterne tillige opbygget på en sådan måde, at passagen gennem dem sker i frekvenser, som harmonerer med vandmolekylekompleksets indre vibrationsfrekvenser. Den derved opståede resonans, fører til en forstærkning i nogle af disse vandkompleksers indre vibrationer, som resulterer i at disse opløses. (Fig. 2).

De indesluttede mikropartikler, som er blevet frigjort, vil nu stå til rådighed for den overkoncentrerede kalk, som krystallationskim.

fig2 vandmolekylekompleks

Fig. 2: Vandmolekylekompleks der opløses - mikropartiklet frigøres

​Fig. 3. - Pladeformede krystaller dannes

Mikropartiklerne vil nu tiltrække kalkmolekylerne. Ved en tilstrækkelig høj koncentration, vil der dannes de karakteristiske runde pladeformede vaterit-krystaller af kalk omkring det frigjorte mikropartikel. (Fig. 3).

Dette medfører, at kalken ikke længere udfældes som aflejringer i rørinstallation og på varmelegemer, men føres bort med vandstrømmen, uden at danne kalkbelægninger.

fig3 frigjorte mikropartikel

Fig. 3: Påbegyndelse af pladeformet krystaldannelse omkring det frigjorte mikropartikel

Løsningen på kalkproblemer – vist i praksis

Den teoretiske fremstilling af de grundlæggende processer, omkring frigivelse af mikropartikler som brugbare faste overflader for krystaldannelse, illustreret i fig. 1- 3, er mulig at gengive i praksis, som vist i fig. 5.

En forudsætning for at gennemføre teorien i praksis, er at man besidder den nødvendige viden om, hvordan magnetfelterne skal dimensioneres og opbygges. Det kan være en stor udfordring ved varierende vandforbrug.

At vi er i besiddelse af denne viden, fremgår af mikroskopoptagelserne i fig. 4 - 5. De to billeder viser krystallisationstest udført med ubehandlet- og behandlet vand fra en kommunal vandforsyning, forstørret 1635 gange.

En krystallisationstest kan bruges til at undersøge, om vandets indhold af kalk vil udfælde sig i en krystalform, der vil give kalkbelægninger. Krystallisationstesten foretages ved at inddampe vand fra en vandprøve. Under inddampningen påvirker luftens ilt kalken til udfældning. Efterfølgende er det muligt at vurdere, om vandets indhold af kalk vil danne belægninger.

Fig. 4 - Ubehandlet vand - dendrittiske kalkkrystaller

Krystallisationstest af vandprøve fra en kommunal vandforsyning før AU-behandlingen. Inddampningen viser, at arealet er dækket af udprægede calcit krystaldannelser med dendrittisk struktur. Denne struktur indikerer, at kalken i vandet, vil danne hårde og fastsiddende kalkbelægninger.

Fig. 4: Ubehandlet vand - dendrittiske kalkkrystaller - som medfører hårde kalkbelægninger (forstørret 1.635 gange)

Fig. 5 – AU-behandlet vand - pladeformede kalkkrystaller

Krystallisationstest af vand fra samme vandforsyning efter AU-behandlingen. Ved vandets passage gennem AU-behandleren er balancen i vandmolekylernes ioner blevet påvirket af apparatets stærke, individuelt tilpassede magnetfelter. Vandmolekylekomplekserne er opløst, og mikropartiklerne er frigivet. Herefter er mikropartiklerne tilgængelige, som faste overflader, for vækst af kalkkrystaller.

De runde pladeformede vaterit-kalkkrystaller, dannes herefter omkring mikropartiklerne, og føres bort med vandstrømmen - uden at danne kalkbelægninger. Virkningsgraden af den magnetiske vandbehandling er i den pågældende vandforsyning omkring 100%. (Forløbet er illustreret i fig. 1- 3).

I langt de fleste rørinstallationer, vil allerede eksisterende kalkbelægninger opløses. Da AU-behandlingen tillige passiviserer vandes kuldioxid (-CO2), vil der efterfølgende dannes en korrosionsbeskyttende oxidbelægning i installationen. Den forebygger bakterievækst, metalafgivelse og korrosion.

Langt de fleste kalkproblemer kan løses med en miljøvenlig AU-behandling.​

Fig. 5: Behandlet vand - pladeformede vaterit-kalkkrystaller - som føres bort med vandet uden af danne kalkbelægninger (forstørret 1.635 gange)

​To eksempler på det virker i praksis

Dandy-Stimorol:

stimorol_-logo

Driftsbesparelse over 3000%

”På vore drageringsanlæg, hvor vi anvender min. 80 °C varmt vand, brugte vi før montering af SOLVIN®9 mandetimer hver 2. måned til at fjernekalkstensbelægninger. I dag er det reduceret til 1 mandetime hver 6. måned (en besparelse på over 3000 %).

Tilbagebetalingstid mellem 2 og 3 måneder”.

Jan Hedegård – Maintenance Engineering

Læs referencen:

Dandy - Stimorol​

Scandic Hotel Randers:

  scandic-logo

710 gram kalk opløst pr. meter rør

”Ved montering af SOLVIN®vejede og indsatte vi ½ meter nyt og gammelt testrør. 1 år senere havde SOLVIN®opløst 355 gram kalk fra den ½ meter af det gamle rørstykke

- hvilket svarer til 710 gram opløst kalk pr. meter rør.

Det nye rør havde samme vægt som ved monteringen.”

Poul H. Jørgensen – Teknisk chef

Læs referencen:

Scandic Hotel Randers​

​Læs mere i brochuren: Den miljøvenlige løsning på kalkproblemer:

Miljøvenlig løsning på kalkproblemer

Eksempler på naturens gentagelsesmønster ved krystaldannelser:

Naturens teknik til krystaldannelse

Læs mere uddybende i menuerne under: Besparelser & Fordele 

Søger du mere viden til en anden problemstilling?

Få oversigt over produkter eller behandlinger, der tilbydes i forbindelse med os eller vores samarbejdspartnere.

Danmark

Aqua Unique

Neptunvej 2, DK-8723 Løsning

Tel.: (+45) 7589 9999
E-mail: info@aquaunique.com


CVR: 42764515

​Tyskland

HES GmbH

Henleinstraße 14, D-78083 Dauchingen

​Tel.: (+49) 7720/9547-0

​E-mail: info@hes-gmbh.de

Unique Water technology

Kontakt os på telefon

+45 7589 9999

Gå til kontaktsiden